ادمی که دنیام زیر و رو کرد ادمی که دنیام زیر و رو کرد .

ادمی که دنیام زیر و رو کرد